Bez výsledkov
Peter Pollák

Peter Pollák

expert OĽANO na rómsku problematiku

pollak@obycajniludia.sk

Naše hlavné výhrady

nekoordinované, neodborné, nekomplexné a oneskorené spustenie terénnych aktivít v rómskych osídleniach - terénna sociálna práca, komunitná práca, asistencia v školských zariadeniach a rómske občianske hliadky
neschopnosť naštartovať program rekvalifikácie a prípravy pracovnej sily z rómskych komunít na voľné pracovné ponuky
nevyužitie množstva pracovnej sily z rómskych komunít na vykrytie deficitov na pracovnom trhu
absencia programov na zvýšenie vzdelanostnej úrovne detí z rómskych komunít ako: predškolská výchova detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) od 3 rokov, celodenný výchovný systém detí zo SZP, program štúdia detí zo SZP na stredných školách
netransparentné čerpanie financií z EÚ fondov (380 mil. eur) určených na marginalizované rómske komunity

Naše hlavné ciele

zavedenie povinnej 3-ročnej predškolskej výchovy pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
zavedenie celodenného výchovného systému (družina – školský klub) pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
predĺženie povinnej školskej dochádzky pre deti zo znevýhodneného prostredia do 18 roku života s cieľom vytvoriť dobré predpoklady na vstup na pracovný trh
systémové a na určité vymedzené (v závislosti od miery nezamestnanosti v regióne) obdobie oslobodiť od platenia odvodov tých, ktorí zamestnajú nízko kvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných
zavedenia sociálneho aspektu do verejných obstarávaní - o verejné zákazky na nízko kvalifikované práce sa budú môcť uchádzať len tí, ktorí zamestnajú minimálne 20 dlhodobo nezamestnaných
podpora prechodu uchádzačov o zamestnanie zo sociálne znevýhodneného prostredia na trh práce pomocou subjektov sociálnej ekonomiky a tzv. prestupného a asistovaného zamestnávania