László Sólymos
Ján Budaj

Ján Budaj

poslanec NR SR za OĽANO (ZMENA ZDOLA)

jan_budaj@nrsr.sk

Naše hlavné výhrady

nedostatočné riešenie korupčných káuz z emisiami
zdĺhavý a častokrát formálny poroces posudzovania vplyvov stavieb na životné prostredie, komplikovaná legislatíva
zaostávanie SR za vyspelými krajinami v oblasti efektívneho využívania surovinových zdrojov a energie

Naše hlavné ciele

prísne dodržiavanie zásady „znečisťovateľ platí“ - zodpovednosť za environmentálne záťaže nesie ten, kto ich spôsobil.
dôsledné vyšetrenie a doriešenie environmentálnych káuz, ktoré oprávnene znepokojujú verejnosť.
presadenie opatrení proti vzniku nelegálnych skládok odpadov
revízia a následná zonácia chránených území s osobitným dôrazom na vytvorenie bezzásahových oblastí
zásadná zmena spôsobu hospodárenia s lesmi, reálne oceňovanie mimoprodukčných funkcií lesa
odstránenie protekcionizmu a klientelizmu v predaji dreva zo štátneho podniku Lesy SR
monitoring kvality ovzdušia ako povinnosť znečisťovateľa
neutralizácia nezabezpečených nebezpečných skládok