Lucia Žitňanská
Milan Vetrák

Milan Vetrák

expert OĽANO na legislatívu

m.vetrak@obycajniludia.sk

Naše hlavné výhrady

neriešenie systémových nedostatkov legislatívneho procesu
absencia pravidiel primeraného odmeňovania právnych zástupcov štátu
neriešenie krízy riadneho fungovania Ústavného súdu

Naše hlavné ciele

zlepšenie tvorby práva ako základu vymožiteľnosti práva a dosiahnutia spravodlivosti vrátane vytvorenia právneho servisu vlády, jednoduchšia a kvalitnejšia legislatíva
posilnenie nezávislosti prokuratúry a súdov.
reforma súdnictva: elektronizácia súdnictva, podpora alternatívnych spôsobov riešenia sporov, personálne posilnenie obsadenosti súdov, transparentnosť výberu sudcov
odstránenie prieťahov v súdnom konaní, skrátenie lehôt (trvania) súdnych konaní, aby sa ľudia domohli skutočnej súdnej ochrany v riadnom čase.
podpora efektívnej a funkčnej prokuratúry, ktorá dokáže dôsledne dohliadať na dodržiavanie zákonných postupov
reforma Ústavného súdu s cieľom jeho sfunkčnenia a zvýšenia nezávislosti

Pôvodný Žitňanskej plán mal iný základ
5. februára 2018

Ústavných sudcov treba voliť ústavnou väčšinou
5. februára 2018

Nové pravidlá výmeny sudcov boli avizované už pred niekoľkými týždňami s tým, že účinnosť nadobudnú do pol roka. Poslancov totiž tlačí čas. Výmenu sudcov si vláda zakotvila aj do svojho programového vyhlásenia.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská spolu s poslancom Mosta-Híd Petrom Kresákom plánovala pred parlamentnými voľbami oveľa výraznejšie zmeny, ako sa nakoniec rysujú. Úpravou Ústavy chceli zvýšiť počet sudcov v Košiciach z 13 na 15 a zmeniť súčasný systém, keď parlament volí kandidátov a prezident ich vymenúva. Ich reforma prišla s nápadom, aby piatich sudcov nominoval parlament, piatich prezident a piatich Súdna rada. Odborníci sa však nezhodujú v tom, či by takáto zmena nevyhnutne prospela systému.

Zdroj: hnonline.sk

Sprísňovanie kritérií je aj našim zámerom vrátane kritérií  na odbornosť sudcov. Ak vláda SR tvrdí, že rešpektuje odporúčania Benátskej komisie, tak potom by to mali byť nielen tie, ktoré jej vyhovujú. Zámer ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej zmeniť voľbu sudcov tak, aby stačila namiesto nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov v parlamente „až“ nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, je kozmetickou úpravou, ktorá problém s výberom sudcov Ústavného súdu SR nevyrieši.

Zavedenie ústavnej väčšiny poslancov (90) na výber sudcov Ústavného súdu SR, ktorý odporúča aj Benátska komisia a
OĽANO sa s týmto odporúčaním stotožňuje, nemá za cieľ riešiť otázku kvality sudcov (t.j. akéhosi šedého priemeru, ako tvrdí
Zitňanská), ale otázku stability a bezproblémového fungovania tohto súdu, čo dokáže zabezpečiť len široký spoločenský a
politický konsenzus pri výbere sudcov, ktorý zabráni tomu, aby tento ústavný orgán ovládli zástupcovia tesnej väčšiny v
parlamente, čo nakoniec pred pár rokmi tvrdila aj poslankyňa Žitňanská až dovtedy, kým sa nestala ministerkou. Problém tzv. šedého priemeru by mali riešiť práve dobre nastavené kritériá na sudcov Ústavného súdu SR.

OĽANO podporí kvalitne spracovaný legislatívny návrh, ktorý reálne vyrieši problém obsadenosti Ústavného súdu SR
a zabezpečí jeho fungovanie na dlhšie obdobie, nielen na funkčné obdobie tejto vlády. V tomto návrhu by mala byť
bezpodmienečne zapracovaná aj voľba sudcov tohto súdu ústavnou väčšinou poslancov Národnej rady SR.

Žitňanská je odhodlaná zmeniť pravidlá volieb ústavných sudcov
12. decembra 2017

Kríza so sudcami Ústavného súdu SR nie je stále zažehnaná
13. decembra 2017

BRATISLAVA. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská rešpektuje rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku menovať za ústavných sudcov Mojmíra Mamojku, Janu Laššákovu a Miroslava Ďuriša. Zároveň avizuje zmeny.

„Tak, ako sa prezident rozhodol rešpektovať vzniknutú situáciu po rozhodnutí Ústavného súdu SR, tak s rešpektom treba prijať aj rozhodnutie prezidenta o ústavných sudcoch. Patová situácia okolo Ústavného súdu je týmto definitívne uzatvorená a ja som pripravená urobiť všetko preto, aby nastávajúce voľby ústavných sudcov v roku 2018 už mohli prebehnúť podľa nových pravidiel kreovania Ústavného súdu,“ napísala na sociálnej sieti.

Zdroj: sme. sk

Vyjadrenia zástupcov vládnej koalície a parlamentnej opozície v médiách potvrdili, že kríza so sudcami Ústavného súdu SR stále nie je zažehnaná. Ak v blízkej budúcnosti nepríde k dohode medzi koalíciou a opozíciou na novele Ústavy SR ohľadne podmienok voľby a kritérií výberu týchto sudcov, budeme svedkami oveľa väčšej krízy a nakoniec aj nefunkčnosti nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti na Slovensku, ktorým je Ústavný súd. Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR za Róbert Madej (Smer) v médiách naznačil, že vládna koalícia je ochotná pristúpiť na kvalifikovanú väčšinu pri voľbe sudcov parlamentom, avšak len za cenu, že z procesu menovania sudcov Ústavného súdu bude vynechaný prezident SR. Na ťahu je tak vláda a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, okrem iného aj preto, že jej to vyplýva z programového vyhlásenia vlády SR.

Zároveň sa potvrdila nízka kvalita rozhodnutia Ústavného súdu (I. senát) v otázke vymenovania jeho sudcov prezidentom, keď aj renomovaní ústavní právnici majú zásadne odlišné názory na spôsob, akým by sa toto rozhodnutie malo zo strany prezidenta uplatňovať v praxi . Poslanec Jaroslav Paška (SNS) sa v tejto súvislosti vyjadril, že takéto rozdielne názory zužujú okruh budúcich kandidátov na sudcov Ústavného súdu, čo podľa všetkého znamená, že pre terajšiu vládnu koalíciu je na miesto sudcu Ústavného súdu neprijateľný akýkoľvek odborník, ktorý si dovolí mať odlišný názor ako predstavitelia vládnej koalície. Potvrdzuje to podozrenie, že majú  snaha ovládnuť Ústavný súd, a to až do roku 2031, čo by malo zásadne negatívny dopad na právny charakter tohto štátu a ďalší rozvoj Slovenska. To už by nebola len prehra prezidenta , ale všetkých slušných ľudí, ktorí veria v spravodlivosť.

Je znepokojujúce, že ministerka spravodlivosti sa na deformáciu fungovania najvyššej súdnej inštitúcie zatiaľ iba nečinne prizerá.

MS SR: Situácia si vyžaduje prijatie nového zákona o Ústavnom súde SR
28. novembra 2017

Nový zákon o Ústavnom súde SR nebude stačiť  na vyriešenie krízy
6. decembra 2017

Ministerstvo spravodlivosti SR informovalo vo forme tzv. predbežnej informácie, že pripravuje nový zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom navrhovanej právnej úpravy je komplexné sprehľadnenie a precizovanie normatívneho textu spojené so zavedením obsahových zmien, rešpektujúc a nadväzujúc na znenie Ústavy Slovenskej republiky a vychádzajúc z požiadaviek aplikačnej praxe, pre ktoré je potrebné prijatie úplne novej právnej úpravy. Naplnenie takéhoto účelu prispieva k posilneniu ochrany základných práv a slobôd a k zefektívneniu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky ako nezávislého súdneho orgánu, ktorého poslaním je ochrana ústavnosti. Cieľom navrhovanej právnej úpravy tak bude komplexná úprava organizácie, riadenia a rozhodovania ústavného súdu, úprava otázok spojených s funkciou sudcov ústavného súdu, ďalej otázok spojených s fungovaním Kancelárie ústavného súdu a detailná úprava jednotlivých typov konaní vedených pred ústavným súdom.

Zdroj: najpravo.sk

Oceňujem snahu ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej o vyriešenie krízy na Ústavnom súde SR prijatím nového zákona o Ústavnom súde SR. No prichádza s veľkým oneskorením a na vyriešenie tejto krízy asi nebude stačiť. Terajší stav, v akom sa nachádza Ústavný súd SR, nie je spôsobený početnými novelizáciami zákona o jeho organizácii alebo nezrozumiteľnosťou tohto zákona. Príčina tohto stavu je v politikárčení vládnej koalície, najmä strany Smer, a to vo vzťahu k personálnemu obsadeniu tohto súdu, ktorého následkom je, že je takmer nefunkčný. Smer v minulom volebnom období premárnil ideálnu príležitosť, aby fungovanie Ústavného súdu SR riešila systémovo a komplexne.

Ak chce ministerka spravodlivosti „komplexne upraviť organizáciu, riadenie a rozhodovanie ústavného súdu, upraviť otázky spojené s funkciou sudcov ústavného súdu, ďalej otázky spojené s fungovaním Kancelárie ústavného súdu a detailne upraviť jednotlivé typy konaní vedené pred ústavným súdom“, ako sa uvádza v predbežnej informácií zverejnenej Ministerstvom spravodlivosti SR na Portáli právnych predpisov, bude podľa všetkého potrebné nielen prijať nový zákon o Ústavnom súde SR, ale aj novelizovať Ústavu SR. To si bude vyžadovať širšiu diskusiu ako prebehla doteraz a nájdenie politickej zhody na znení oboch právnych noriem aj s opozíciou, k čomu sa ministerka L. Žitňanská zatiaľ neodhodlala.